Põhikiri

Mittetulundusühingu Kärdla Nukuteater põhikiri

I Üldsätted.
1. Kärdla Nukuteater (edaspidi nimetatud: ühing) on mittetulundusühing, mis on asutatud 19. novembri1 1998.a. asukohaga Hiiu maakond Kärdla linn.

2. Mittetulundusühingu nimi on: Mittetulundusühing Kärdla Nukuteater.

3. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümboolika, pitsat ja arveldusarved pangaasutustes.

5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.

II Ühingu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid.

6. Ühingu tegevuse eesmärgiks on kujundada ja arendadalaste kultuursust, ilumeelt ja positiivset ellusuhtumist ning pakkuda kultuurilist tegevust ja vaba aja veetmise võimalust lastele ja täiskasvanutele.

7. Oma tegevuseesmärgi saavutamiseks ühing:
7.1 arendab kultuurialast tegevust maakonnas;
7.2 populariseerib nukuteatrialast kunsti kodusaare kultuuriasutustes;
7.3 korraldab ühenduse liikmetele ja üldsusele vaba aja veetmise ühisüritusi;
7.4 korraldab heategevuslikke ja tasulisi üritusi oma tegevuseesmärgi elluviimiseks rahaliste vahendite saamiseks.

III Liikmed, nende õigused ja kohustused.

8. Ühingu liikmeks võivad olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib käesoleva põhikirja p. 6 toodud tegevusele kaasa aidata.

9. Liikmeks võetakse juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku avalduse alusel, kusjuures otsus tehakse 1 kuu jooksul arvates sel1e esitamisest. Liikme õigused ja kohustused tekivad juhatuse otsuse tegemise päevast. Samas korras toimub liikme omal soovil liikmeskonnast lahkumine. Liikmeskonnast väljaastumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette, kes teeb otsuse 1 kuu jooksul.

10. Liikme võib liikmeskonnast väljaarvata:
10.1 kui ta ei ole tasunud aasta liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud sumuses ja tähtajal;
10.2 ei osale p.7 toodud tegevuses;
10.3 ei täida üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

11. Liikme arvab liikmeskonnast välja üldkoosolek oma otsusega.

12. Väljaastunud või väljaarvatud liikmele tasutud liikmemaksu ei tagastata.

13. Liikme õigused:
13.1 võtta osa hääleõiguse ga üldkoosolekutest, samuti ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja ettevõtmistest, nende elluviimisest, ülesannete täitmisest;
13.2 valida ja olla valitud ühingu organitesse;
13.3 saada organitelt täielikku informatsiooni ühingu tegevuse kohta;
13.4 esitada ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
13.5 jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist;
13.6 lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast.

14. Liikme kohustused:
14.1 täitma põhikirja nõudeid ja ühingu organite otsuseid;
14.2 tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud aja] ja suuruses;
14.3 osalema ühingu tegevuses aidates igati kaasa tegevuseesmärkide elluviimisele;
14.4 kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara ja vahendeid.

Lisaks käesolevas punktis toodud liikmete kohustustele võib üldkoosoleku otsusega kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi, samuti muuta liikmemaksu suurust. Selliste kohustuste vastuvõtmise poolt peavad hääletama kõik koosolekul viibivad liikmed, kusjuures koosolekul peab viibima ka liige, kellel kohustus pannakse.

15. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

IV Vara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine.

16. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

17. Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks või lõppemiseks.

18. Ühingu vara sh. rahalised vahendid moodustuvad:
18.1 liikmemaksudest;
18.2 riigi- ja kohaliku omavalitsusorganite eraldistest;
18.3 tasuliste ürituste korraldamisest;
18.4 sporsorite abist ning muudest allikatest.

19. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.

V Ühingu organid.

20. Ühingu organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

21. Üldkoosolek on kõrgeim organ, tema töövorm on üldkoosolek.

22. Üldkoosolekud toimuvad seadusega kehtestatud korras ja ja omavad seadusega kehtestatud pädevuse.

23. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb üle poole liikmetest, otsused võetakse vastu, kui poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest väljaarvatud juhud, kui seadusega on nõutud suurem poolthäälteenamus. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv liikmeid, kutsutakse üldkoosolek juhatuse poolt kokku sama päevakorraga mitte varem, kui kolme päeva möödumisel. Sel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.

24. Ühingu tegevust juhib ja esindab üldkoosoleku poolt määratud ühe kuni nelja liikmeline juhatus. Juhatuse volituste aeg on 3 aastat.

25. Igal juhatuse liikmel on ühingu esindusõigus kõigis õigustoimingutes.

26. Juhatus:
26.1 korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist. liikmete arvestust, raamatupidamist ja aruandlust;
26.2 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega;
26.3 esindab ühingut õigustoimingutes;
26.4 täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.

27. Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

28. Juhatuse liikmele nende tegevuse eest juhatuse liikmena võib maksta tasu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses.

VI Järelevalve ja raamatupidamine.

29. Järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selleks võib ta määrata revisjoni või kutsuda audiitori.

30. Revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimine toimub seadusega kehtestatud korras,

31. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamise seadusele.

32. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning esitab need üldkoosolekule lisades sellele revisjonj või audiitori arvamuse.

33. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine.

34. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega kehtestatud korras.

35. Ühingu lõpetamise korral toimub selle likvideerimine ning likvideerimismenetluses allesjäänud vara jagamisel määratakse õigustatud subjektid üldkoosoleku poolt, kusjuures see antakse üle kas riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või samalaadse tegevuseesmärgiga ühendusele.

36. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 5. novembril 2000.a. üldkoosoleku otsusega.

Lea Poola
Juhatuse liige